Najnowsze badania wskzuj?, i? zyski osi?gane przez przemys? jajczarski, s? przeznaczane na fundowanie projekt?w dobroczynnych dla spo?eczno?ci lokalnych i ?rodowiska naturalnego na ca?ym ?wiecie. W ich sk?ad wchodz? takie przedsi?wzi?cia jak; budowa i finansowe wsparcie dla szk?? w Mozambiku i Zimbabwe; zaprojektowanie przyjaznego ?rodowisku budynku w Rotterdamie, w Holandii, kt?ry pracuje, by zneutralizowa? emisj? CO2 z samochod?w jego pracownik?w; projekt udoskonalenia lasu w Japonii; oraz za?o?enie Fundacji Spo?eczno?ciowej Zatoka Jastrz?bi w Nowej Zelandii, kt?ra promuje produkcj? biodynamiczn? i organiczn?. Ponadto, podczas ostatnich 12 miesi?cy, ponad 22 miliony jaj zosta?o przekazane jako dar dobroczynny dla bank?w ?ywno?ci oraz instytucji charytatywnych na ca?ym ?wiecie, pomagaj?c wy?ywi? g?oduj?cych i potrzebuj?cych.

Badania przeprowadzone przez Mi?dzynarodow? Komisj? ds. Jaj (IEC), pokazuj?, ?e cz?onkowie przemys?u jajczarskiego ??cza wsp?lnie si?y i zobowiazuj? si? do dostarczenia ?ywno?ci wysokiej klasy, by wsp?lnie pom?c nakarmi? rosn?c? populacj? ludzk?, jak r?wnie? dba? o ?rodowisko naturalne oraz o potrzebuj?cych tego ?wiata. W latach ubieg?ych, cz?onkowie Mi?dzinarodowej Komisji ds. Jaj (IEC) podarowali r?wnowarto?? oko?o 7 milion?w dolar?w ameryka?skich oraz zdumiewaj?c? liczb? 22,340,000 jaj, by pom?c ludziom na ca?ym ?wiecie poprzez r??nego rodzaju projekty dobroczynne, tj.:

? Ameryka P??nocna, USA oraz Kanada ofiarowuja miliony jaj co roku dla narodowych i mi?dzynarodowych bank?w ?ywno?ci; podczas ostatnich 12 miesiecy, ponad 15 milionow jaj zosta?o podarowane przez same Stany Zjednoczone.

? Narodowy przemys? jajczarski w Meksyku, Kolumbii i Barbadosie regularnie ofiarowuje swoje produkty dla szk?? i dzieci?cych szpitali narodowych.

? Prywatna du?ska firma posiada szczeg?lny plan spo?ecznej odpowiedzialno?? biznesu. Poza stworzeniem budynku przyjaznego ?rodowisku w centrum Rotterdamu, firma ta r?wnie? partnerowa?a organizacji charytatywnej Save the Children, sponsoruj?c stworzenie szk?? pilki no?nej w Sierra Leone – w kraju o najwi?kszej ?miertelno?ci i najmniejszej przewidywanej d?ugo?ci ?ycia dzieci.

? Ameryka?ska firma jajczarska za?o?y?a nowy interes jajczarski w Mozambiku, by wspom?c nowoczesne rolnictwo, a przez to przyczyni? si? do wzrostu ekonomicznego tego kraju. Jest to niezwykle ambitny projekt, gdy? Mozambik w chwili obecnej musi importowa? jaja na sprzeda?, wiec g??wnym celem tego przedsi?wziecia jest umo?liwienie temu krajowi jego w?asn? produkcje i dostarczenie trwa?ego po?ywienia dla jego mieszkanc?w. Firma ta zajmuje si? nie tylko nakarmieniem kraju, ale r?wnie? zyski osi?gniete z tego interesu, ofiarowywuje na zak?adanie szk?? oraz inne projekty dla spolecznosci Mozambiku.

Joanne Ivy, przewodnicz?ca IEC wyja?nia: ?W IEC jeste?my ca?kowicie oddani idei spo?ecznej odpowiedzialno?? biznesu naszego przemys?u; czujemy si? zaszczyceni mog?c wytwarza? produkt, z kt?rego zyski mo?e czerpa? tak wiele ludzi na ca?ym ?wiecie. IEC posiada swoich cz?onk?w na ca?ym globie i jestem zaszczycona, ?e pomi?dzy nami, uda?o nam si? zapewni? wsparcie dla ponad 108 charytatywnych akcji w 48 krajach, w Ameryce P??nocnej, Afryce, Europie, Oceanii i Azji.

My, jako przedstawiciele przemys?u jajczarskiego, podjeli?my zobowi?zanie do ochrony ?rodowiska, jak i do pomocy potrzebuj?cym na ca?ym ?wiecie, oraz do szukania nowych dr?g, by m?c rozwija? si? i inwestowa? w kury nioski. W USA, Europie, Azji i Ameryce Po?udniowej, biznes jajczarski czyni silne inwestycje, ulepszaj?c przez to dobrobyt, jak i stosuj?c si? do nowych przepis?w prawnych danych kraj?w. Kiedy wszystkie z tych ulepsze? zostan? spe?nione, zak?adamy, ?e ??cznie w USA i w Europie, b?dzie to inwestycja r?wnorz?dna 1.1 bilion?w dolar?w ameryka?skich.

W pi?tek, 14 pa?dziernika, cz?onkowie przemys?u jajczarskiego b?d? obchodzi? ?wiatowy Dzie? Jaja, na r??nego rodzaju festiwalach i zawodach. W tym roku, podczas ?wi?towania od?ywczych korzy?ci jak i uniwersalno?ci jaj, pozw?lmy sobie r?wnie? celebrowa? prac? rolnikow oraz pracownik?w ?wiatowego przemys?u jajczarskiego, gdy? kontynuuj? wspieranie potrzebuj?cych i g?oduj?cych. ?

Comments are closed.

← Back